top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: rozporządzenie RODO).

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Monika Czajka, ul. Jagiellońska 6a/10, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443577782, REGON 526527007 (dalej jako: Administrator).

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-czajka.pl

Administrator jest właścicielem strony internetowej: www.adwokat-czajka.pl.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.adwokat-czajka.pl może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe. 

  2. Administrator może zbierać Państwa dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane w treści wiadomości), w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.adwokat-czajka.pl, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. 

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt b), pkt f) Rozporządzenia RODO.

  4. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyska Pan/Pani kontaktując się z Administratorem. 

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, tzw. „cookies

Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora system automatycznie może pobierać „Cookie” (ciasteczka) – niewielki plik tekstowy zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom.

Korzystanie z plików „cookies” jest dobrowolne, ale zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

  1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. Wszystkie dane zbierane przez Administratora są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  3. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Administrator dokłada szczególnej staranności,  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celamipoprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  4. Administrator nie będzie udostępniał Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  5. Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

  6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

  3. przenoszenia danych;

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kancelaria@adwokat-czajka.pl.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

bottom of page